Respublikos g. 34, Telšiai
vairama@vairama.lt
8 699 86666
Menu
Close

Vidaus taisyklės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„VAIRAMA“

VAIRAVIMO MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

1. BENDROJI DALIS

1.1 UAB „Vairama“ vairavimo mokyklos (toliau – mokykla) vidaus tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės) – mokyklos veiklą reglamentuojantis dokumentas.

1.2 Šios taisyklės yra neatsiejama vairavimo mokymo sutarties, sudaromos tarp mokinio ir vairavimo mokyklos, dalis.

2. ASMENŲ (TOLIAU – MOKINIŲ) PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ TVARKA

Mokinys, norintis įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemonę ar keltą jų, privalo prieš pradėdamas lankyti mokymo kursą su mokykla sudaryti mokymo sutartį vadovaujantis LR Saugaus eismo automobiliais įstatymo nuostatomis ir LR susisiekimo ministro patvirtintais vairuotojų mokymą reglamentuojančiais norminiais dokumentais.

2.2 Kai mokinys nepilnametis, sutartį pasirašo vienas iš tėvų ar globėjų bei pateikia asmens tapatybė ir globą patvirtinantį dokumentą.

2.3 Mokymo sutartis yra pagrindinis dokumentas reguliuojantis santykius tarp mokyklos ir mokinio.

2.4 Į mokyklą priimami mokiniai pateikę sekančius dokumentus (kiek, kuriuos ir kada priklauso nuo pasirinkto mokymo profilio ir skubos):

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą.

Dokumentinę fotografiją (po vieną kiekvienai kategorijai).

Pažyma iš VĮ „Regitra“ apie išlaikytą teorijos egzaminą.

Galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

Pirminio vairavimo mokymo kursų baigimo liudijimą.

Administracinio teismo sutartį arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis buvo atimta teisė vairuoti.

KET pažeidimo aprašą.

Įgyto išsilavinimo dokumentą.

Pirmosios pagalbos teikimo kursų baigimo liudijimą.

3. MOKINIŲ TEISĖS

3.1 Pagal savo gebėjimus bei poreikius mokytis ir LR susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka, įvykdžius keliamus reikalavimus gauti atitinkamų vairuotojų mokymų baigimo liudijimą ar pažymėjimą.

3.2 Pagal galimybes nuolat ugdyti savo gebėjimus, savarankiškai gilinant teorines žinias ir vairavimo įgūdžius.

3.3 Naudotis mokyklos patalpomis, mokymo priemonėmis ir inventoriumi.

3.4 Gauti su mokymusi susijusią informaciją.

4. MOKINIŲ PAREIGOS

4.1 Laikytis mokyklos vidaus tvarkos taisyklių ir bendrųjų viešosios tvarkos reikalavimų.

4.2 Vykdyti teisėtus mokyklos darbuotojų nurodymus.

4.3 Tausoti mokyklos turtą, inventorių, mokymo priemones, ir kt.

4.4 Vykdyti LR susisiekimo ministro patvirtintų vairuotojų mokymą reglamentuojančių norminių dokumentų reikalavimus.

4.5 Gerbti mokyklos darbuotojus, kitus mokyklos mokinius ir visus eismo dalyvius.

4.6 Lankyti užsiėmimus, nepraleisti jų be pateisinamos priežasties ir nevėluoti į juos.

4.7 Praleidus užsiėmimus pateikti pasiaiškinimą raštu.

4.8 Vairuojant mokomąjį automobilį griežtai vykdyti Kelių eismo taisyklių reikalavimus bei vairavimo mokytojo (instruktoriaus) nurodymus.

4.9 Susižeidus ar patyrus traumą mokykloje informuoti apie tai mokytoją arba mokyklos vadovą.

4.10 Baigus mokymus atsiskaityti su mokykla, grąžinti gautą mokymo medžiagą, literatūrą ir kitas mokymo priemones.

4.11 Laiku atsiskaityti už mokymą.

4.12 Atsakyti už mokyklai padarytą žalą ir LR įstatymų nustatyta tvarka atlyginti nuostolius.

5. MOKINIAMS DRAUŽIAMA

5.1 Neatvykti į iš anksto suderintus užsiėmimus. Pranešti apie neatvykimą mažiausiai prieš 24 valandas ir pranešti apie tai mokyklos darbo valandomis (9-17 val.).

5.1 Atvykti į užsiėmimus apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ir psichotropinių medžiagų.

5.2 Mokyklos patalpose, mokomąjame automobilyje rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas.

5.3 Trukdyti vairavimo ar teorijos mokytojui vesti užsiėmimą.

5.4 Užsiėmimo metu naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis ar kita elektronikos įranga.

5.5 Mokyklos patalpose ir teritorijoje šiukšlint

5.6 Be vairavimo mokytojo (instruktoriaus) vairuoti mokomąjį automobilį.

6. MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

6.1 Vairuotojų mokymas organizuojamas vadovaujantis LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatomis ir LR susisiekimo ministro patvirtintais vairuotojų mokymą reglamentuojančiais norminiais dokumentais.

6.3 Mokyklos darbo laikas nustatomas pagal atitinkamą mokymų grafiką.

6.4 Mokiniui praleidus mokymo užsiėmimą, ar atitinkamo mokymo kursą, mokykla už papildomą mokestį, gali sudaryti sąlygas mokymo užsiėmimą ar mokymo kursą atlikti kitą kartą su mokiniu sutartu laiku.

7. ATSAKOMYBĖ

7.1 Už šių taisyklių pažeidimą mokyklos darbuotojai ir mokiniai atsako asmeniškai.

7.2 Už šių taisyklių pažeidimą mokyklos darbuotojams taikomos drausminės nuobaudos.

8. BAIGIAMOJI DALIS

8.1 Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos.

8.2 Visi mokyklos darbuotojai ir mokiniai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir vykdyti jų reikalavimus.

8.4 Taisyklių sudarymą, pakeitimus bei jų vykdymą kontroliuoja UAB „Vairama“ direktorius.